Paswoord vergeten?
Martine Taelman
     
Mijn artikels  
18 18 januari 2018
Vlaamse meerderheid schoeit justitiehuizen op een nieuwe leest
Op initiatief van Martine Taelman hebben de Vlaamse meerderheidspartijen een voorstel van decreet klaar dat de basis legt voor een Vlaams beleid inzake justitiehuizen.

 Daarbij ligt de nadruk op een humane, gemeenschapsgerichte strafuitvoering met als belangrijkste doelstellingen de re-integratie van de bestrafte in de samenleving, het herstel van de schade en het leed van de slachtoffers en de maatschappij én de beperking van de kans op herval. “Ook belangrijke principes als trajectbegeleiding en uitwisseling van informatie werden in het decreet opgenomen. En slachtoffers zullen in de toekomst kunnen rekenen op een betere ondersteuning,” zegt Martine Taelman (Open Vld) die het voorstel indient met Lorin Parys (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V).

De Justitiehuizen werden in 1999 opgericht, als gevolg van enkele ophefmakende zaken in de jaren negentig. In elk gerechtelijk arrondissement werd een laagdrempelige dienst opgericht met als taak burgers te informeren, slachtoffers bij te staan, daders te begeleiden bij hun strafuitvoering en informatieopdrachten uit te voeren voor de magistratuur. Door de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid over de werking van de justitiehuizen en het Centrum voor Elektronisch Toezicht overgedragen van de federale overheid naar de gemeenschappen.

Hoge kwaliteit bewaren

Martine Taelman (Open Vld): “De federale justitiehuizen hebben uitstekend werk verricht. De overdracht naar Vlaanderen mag zeker geen verlies van kwaliteit betekenen. Daarom ben ik opgelucht dat we tussen de meerderheidspartijen tot een goed resultaat gekomen zijn om de Justitiehuizen een waardevolle toekomst te bieden.” Ze werkte een voorstel van decreet uit, dat ze samen met Lorin Parys (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V) heeft ingediend in het Vlaamse Parlement.

Wetenschappelijke onderbouwing

Een belangrijke taak blijft de trajectbegeleiding, onder meer van daders. Taelman: “Ik ben blij dat we evidence-based werken nu verankeren, net zoals in het nieuwe jeugddelinquentierecht. Dat zal ervoor zorgen dat we bijvoorbeeld enkel investeren in begeleiding waarvan we weten dat ze recidive effectief vermindert. En het brengt met zich mee dat het beleid en de werking van de verschillende justitiehuizen op mekaar worden afgestemd. Twee vliegen in één klap want nu hield elk justitiehuis er een verschillende werking op na. Daarnaast zullen de Justitiehuizen 2.0 dankzij dit decreet ook online dienstverlening aanbieden. Zo kunnen burgers die op zoek zijn naar eerstelijns juridische informatie bijvoorbeeld hun vraag via chat stellen. Op die manier slopen we opnieuw drempels.”

1 per provincie, maar antennes zijn mogelijk

Het aantal justitiehuizen wordt verminderd, naar één per provincie. “Vandaag bestaan er 14 justitiehuizen en het Vlaamse Centrum voor Elektronisch Toezicht," zegt Martien Taelman. "We gaan voor organisatorische schaalvergroting waardoor er per provincie 1 justitiehuis zal zijn. Dat laat een efficiënter personeelsbeheer en een betere kwaliteitsborging toe. Omwille van de dienstverlening die de justitiehuizen leveren, is hun nabijheid erg belangrijk. Daarom voorzien we de mogelijkheid voor de justitiehuizen om één of meer afdelingen of antennes te creëren. Op die manier blijft de toegankelijkheid voor iedereen gewaarborgd.” 

Slachtofferzorg

Justitiehuizen hebben als opdracht uitvoering te geven aan strafrechtelijke, penitentiaire en burgerrechtelijke opdrachten. Daarnaast is het belangrijk dat zij ook oog hebben voor de welzijnsnoden van de betrokkenen. Het voorstel van decreet focust daarom op de synergie tussen de opdrachten van justitiehuizen en die van welzijnsorganisaties. Zo zal slachtofferzorg verleend door de justitiehuizen zich in de toekomst toespitsen op het begeleiden van het slachtoffer in de hele gerechtelijke procedure.

Martine Taelman: “Om slachtoffers te begeleiden in hun zoektocht naar hulp zal één aanspreekpunt, het slachtofferloket, worden gecreëerd. Dat loket zal informatie, advies en eerste ondersteuning bieden en waar nodig gericht doorverwijzen. CAW's zullen daar een belangrijke rol in spelen.”

Justitiehuizen zullen ook sector-overschrijdende samenwerkingsverbanden en netwerken uitbouwen en faciliteren op het kruispunt van justitie, politie, welzijn en zorg. Bedoeling is de realisatie van een gecoördineerde en geïntegreerde omkadering van en zorg voor justitiabelen door een afstemming tussen deze verschillende actoren.

Juridische bijstand

Daarnaast hebben burgers recht op correcte juridische informatie. Om dat mogelijk te maken voorziet het decreet ook in een Vlaamse regeling voor de juridische eerstelijnsbijstand. In elk gerechtelijk arrondissement komt er minstens één commissie voor juridische bijstand. Daarin zullen ook mensen uit de welzijnssector zetelen.  

Bookmark and Share


Schrijf u in op mijn nieuwsbrief
Peter Boffin

Diest

Ilias spapen

Oud-Turnhout

Gino Van den Vonder

Westerlo

Sandra Smets

Zwalm

Nicholas Van der Veken

Nijlen

Tom Sap

Alveringem

Daniël Vandeweyer

Geel

Alain Dekkers

Diest

Gilles Dobbelaere

Maldegem

Patrick Winters

Peer